Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Wednesday, April 20, 2011

Pahala Seperti Amal 50 Orang Sahabat

Dari Abu Umayyah Asy Sya’ baniy berkata: Aku bertanya kepada Abu Tsa’labah: Ya Aba Tsa’labah apa yg engkau katakan tentang ayat Allah yg artinya : Hai orang-orang yg beriman jagalah diri-diri kalian ; tidak akan bisa orang-orang yg sesat itu memberikan mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Berkata Abu Tsa’labah: Demi Allah aku telah bertanya kepada Rasulullah ‘alaihisshalaatu wasallam tentang ayat itu maka beliau ‘alaihisshalaatu wasallam bersabda yg artinya: Beramar ma’ruf dan nahi mungkarlah kalian sehingga kalian melihat kebakhilan sebagai perkara yg dita’ati hawa nafsu sebagai perkara yg diikuti; dan dunia sebagai perkara yg diagungkan {setiap orang mengatakan dirinya di atas agama Islam dgn dasar hawa nafsunya masing-masing.Dan Islam bertentangan dgn apa yg mereka sandarkan padanya} tiap orang merasa ta’jub dgn akal pemikirannya masing-masing maka peliharalah diri-diri kalian {tetaplah di atas diri-diri kalian} dan tinggalkanlah orang-orang awam krn sesungguhnya pada hari itu adl hari yg penuh dgn kesabaran {hari dimana seseorang yg sabar menjalankan al haq dia akan mendapatkan pahala yg besar dan berlipat}.Seseorang yg bersabar pada hari itu seperti seseorang yg memegang sesuatu di atas bara api seseorang yg beramal pada hari itu sama pahalanya dgn 50 orang yg beramal sepertinya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah ‘alaihisshalaatu wasallam yg artinya: Ya Rasulullah pahala 50 orang dari mereka? Rasulullah ‘alaihisshalaatu wasallam berkata: Pahala 50 orang dari kalian.

{HR.Abu Daud: 4341 At Tirmizi: 3058 dan dihasankan olehnya; Ibnu Majah: 4014 An Nasai dalam kitab Al Kubro: 9/137-Tuhfatul Asyrof Ibnu Hibban: 1850-Mawarid Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia: 2/30 Al Hakim: 4/322-dishohihkan dan disetujui oleh Adz Dzahabi Ath Thahawi dalam Misykalul Atsar: 2/64-65 Al Baghowi dalam Syarhu Sunnah: 14/347-348 dan dalam Ma’alimul Tanzil: 2/72-73 Ibnu Jarir Ath Thabari dalam Jamiul Bayan: 7/63 Ibnu Wadloh Al Qurtubi dalam Al bida’u wa nahyuanha: 71 76-77; Ibnu Abi Dunya dalam Ash Shobr: 42/1} Hadits Tsabit dari Rasulullah dgn syawahidnya.

(Dipetik daripada http://blog.re.or.id/orang-orang-yang-menggenggam-bara-api-bagian-1-manhaj.htm)

No comments:

Post a Comment