Semaikan Kecintaan Kepada Allah

Tuesday, April 26, 2011

Beberapa Dorongan Ulama' Supaya Berkahwin

1. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam al Ghazali berkata

Faedah yang terutama daripada perkahwinan ialah memperolehi anak dan inilah asal usul sebab perkahwinan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah mengekalkan keturunan supaya dunia ini tidak kehilangan generasi manusia. Manakala nafsu syahwat pula ialah sesuatu yang menimbulkan keinginan tersebut

2. Imam al Alusi menyebut di dalam tafsirnya Ruhul Ma’ani

Tujuan penciptaan manusia berpasang-pasangan ialah untuk membentuk ketenangan dengannya, dan mempertemukan kasih sayang di antara suami isteri. Bukanlah dengan menggunakan nafsu syahwat sepertimana kelakuan binatang. Bahkan ia juga memperbanyakkan generasi.

3. Imam as Sakhrasi al Hanafi berkata di dalam al Mabsut

Apa yang berkaitan dengan akad ini (perkahwinan) ialah pelbagai keperluan keagamaan dan keduniaan. Di antaranya

a. Menjaga kaum wanita dan memberi nafkah kepadanya
b. Ia juga menjaga diri daripada zina
c. Memperbanyakkan umat Nabi Muhammad SAW
d. Merealisasikan kebanggaan Nabi SAW dengan bilangan umat yang ramai

4. Ustaz Abdullah Nasih Ulwan menyimpulkan hikmah perkahwinan di dalam kitab Adabul Khitbah Waz Zafaf

a. Mengekalkan keturunan manusia
b. Menjaga nasab keturunan
c. Masyarakat selamat dari keruntuhan akhlak
d. Saling tolong menolong di antara suami dan isteri
e. Ketenangan jiwa
f. Menimbulkan tanggungjawab keibuan dan kebapaan

No comments:

Post a Comment